top of page
busymama-logo.png
x
Orff4kids 2015 square 2.png

Home-schooling 系列之阿妹的夢想舞台

小朋友留喺屋企咁多日係咪已經無乜嘢可以玩呢?有無啲可以一次過滿足哂所有願望,又好襟玩,仲可以一次過有Art & CraftMusic & Movement故事𠺢?

我哋同 BusymamaBenny 余以辰 絞盡腦汁,創作咗4款好玩素材包,每款都包括自製一個小樂器同一個小小手作紙偶,以及Busymama 手作教學及Ms HoHo, DaDa 老師教你玩音樂Video𠺢 。

買齊4款仲加送小舞台及「賣火柴的阿妹」音樂故事(紙偶版) video。完成之後就可以同爸爸媽媽喺屋企玩小小紙偶音樂劇啦! 仲可以選擇在Orff 4 Kids 領取順豐快遞到付𠻹𠺢。限量發售,售完即止。快啲嚟訂購啦!

bottom of page