top of page

叮叮聲 舞台劇音樂精選

一路青空同 Orff 4 Kids 加 Busymama 合作嘅舞台劇《叮叮聲》,結合戲劇、音樂、手作於一身,去講一個關於想像、勇氣同愛嘅故事!劇中嘅歌曲,都係由 DaDa 老師創作架!

bottom of page