Ms HoHo 好玩敎室音樂套裝

而家小朋友可以同Ms HoHo 一齊係屋企開音樂派對啦! 現共推出兩款樂器套裝,並附琴譜同短片教學,小朋友可按自己的時間表同我哋玩音樂啦。

  • facebook
  • youtube

+852 31885318

太子道西146號偉興大廈2樓

©2019 by Orff 4 Kids 奧福音樂教室. Proudly created with Wix.com