top of page
D110-PaulSir_25.jpg
Paul Lamb
(Paul Sir)

Orff 4 Kids 敲擊樂導師

一位風趣幽默的全職爵士鼓手 / 敲擊樂手,為本地著名活動婚宴樂隊的總監。Paul Sir對於教授小朋友,以「玩音樂 Play Music」的理念,讓教導與學習的,都能樂在其中,亦正正與Orff 4 Kids的宗旨不謀而合。

​教學團隊

Ka Yan 1.jpg
Ms Ka Yan
Mandy.jpg
Ms ManMan
D110-PaulSir_27.jpg
Paul Sir
Kenny Kwan.jpg
Kenny Sir
Lu.jpg
Ms LuLu
Claire.jpg
Ms ChuChu
Cting.jpg
Ms C Ting
Season 2.jpg
Season
Maggie.jpg
Ms HoHo
aniDa.jpg
Ms DaDa
Zoe.jpg
Ms Zoe
Ada.jpg
Ms Ada
bottom of page